Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कपिलवस्तु

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कपिलवस्तु

सम्पर्क

*


जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कपिलवस्तु

ठेगाना :

फोन नं : 076-560158

फ्याक्स : 076-560051

इमेल : daokapilvastu@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/kapilvastudao/?modal=admin_todo_tour

मातहतका कार्यालयहरु