Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कपिलवस्तु

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कपिलवस्तु

तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) नियमावली, २०७७