Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कपिलवस्तु

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कपिलवस्तु

3 महिना अगाडी

2077-11-28


जिल्ला प्रशासन कार्यालयको दरबन्दी संरचना र पदपूर्तिको अवस्था

क्र.सं.

पद

सेवा/समूह/उपसमूह

श्रेणी

दरबन्दी

कैफियत

कुल

पदपूर्ति

रिक्त

प्र.जि.अ.

प्रशासन

रा.प.प्रथम

 

स.प्र.जि.अ.

प्रशासन

रा.प.द्धितीय

 

प्र.अ.

प्रशासन

रा.प. तृतीय

 

ना.सु.

प्रशासन

रा.प.अन. प्रथम

१०

 

लेखापाल

प्रशासन

रा.प.अन. प्रथम

 

क.अ.

विविध

रा.प.अन. प्रथम

 

खरिदार

प्रशासन

रा.प.अन. द्धितीय

 

का.स.

प्रशासन

श्रेणी विहिन

 

ह.स.चा.

प्रशासन

श्रेणी विहिन

 

जम्मा

३३

२३

११